Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania Umów przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego annacykowska.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
   

§ 1 Definicje

 1.  Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2.  Dostawa - zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub udostępniane są do pobrania w Koncie Klienta.

 3.  Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 4.  Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

 5.  Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6.  Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 7.  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8.  Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9.  Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 10.  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 11.  Sprzedawca - oznacza Annę Cykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Cykowska z siedzibą w Reutlingen (Niemcy) (72762), Kammweg 80/2, wpisaną do rejestru Gewerberegister pod numerem Steuernummer (St.Nr.): 78204/80014 prowadzonego przez Stadt Reutlingen; e-mail: medicine.italy@outlook.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 12.  Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie annacykowska.com.

 13.  Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 14.  Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 15.  Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 16.  Umowa o dostarczanie treści cyfrowych (dalej również jako "Umowa") - oznacza umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 17.  Usługa konsultacji za pośrednictwem platformy Skype ("Usługa odpłatna") - oznacza odpłatną usługę, przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, świadczoną za pośrednictwem platformy Skype, polegającą w szczególności na 60 minutowej indywidualnej konsultacji. Szczegółowy zakres Usługi odpłatnej, w zależności od wybranego jej wariantu, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej Sklepu.
   

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2.  Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 4.  W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5.  Każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.

 6.  Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 7.  Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 8.  Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
   

§ 3 Rejestracja

 1.  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2.  Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3.  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4.  Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

 5.  Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika google.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową google.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w google.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

 6.  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 7.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
   

§ 4 Zamówienia Treści cyfrowych

 1.  Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu w zakresie Treści cyfrowych, stanowią ofertę Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3.  Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Treść cyfrową, którą jest zainteresowany. Dodanie Treści cyfrowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod daną Treścią cyfrową prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. W trakcie wypełniania formularza Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie brutto dostarczenia Treści cyfrowych, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych, jak również o zakresie, czasie i zasadach korzystania z zakupionej Treści cyfrowej, będącej przedmiotem zamówienia oraz jej funkcjonalności i interoperacyjnościach ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 4.  Przed wysłaniem formularza Klient będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Klient zostaje jednocześnie poinformowany, że w takim wypadku utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 5.  Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, będących przedmiotem zamówienia.

 6.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.

 7.  Po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Sprzedawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
   

§ 5 Zamówienie na Usługę odpłatną

 1.  Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

 2.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3.  Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Usługę odpłatną, którą jest zainteresowany. Klient rezerwując Usługę odpłatną dokonuje wyboru daty oraz godziny świadczenia Usługi odpłatnej (odbycia Konsultacji), spośród dostępnych opcji, udostępnionych przez Sprzedawcę w grafiku online. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie brutto za wybraną Usługę odpłatną, terminie i sposobie spełnienia świadczenia, stanowiącego przedmiot Usługi odpłatnej, o zakresie Usługi odpłatnej, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową.
  Klient korzystający z Usługi odpłatnej konsultacji zobowiązuje się przesłać dokumenty (CV/list motywacyjny) podlegające konsultacji nie później niż na 24 godziny przed konsultacją, na adres e-mail Sprzedawcy, w celu rzetelnego wykonania Usługi odpłatnej przez Sprzedawcę.
  W wypadku niewykonania zobowiązania przez strony Umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Klienta z obowiązku przesłania dokumentów w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na przesłanie dokumentów, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 4.  Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Klient może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Klient jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 5.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

 6.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

 7.  Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
   

§ 6 Płatności

 1.  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto.

 2.  Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności Klarna, obsługiwany przez firmę Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Klarna o dokonaniu płatności przez Klienta).

 3.  Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.

 4.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
   

§ 7 Dostawa

 1.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych bez wad.

 2.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 3.  Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.

 4.  Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub udostępniane są do pobrania w Koncie Klienta.

 5.  Sprzedawca na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, fakturę obejmującą dostarczane Treści cyfrowe lub Usługi, będące przedmiotem zawartej Umowy. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
   

§ 8 Reklamacje

 1.  Sprzedawca zapewnia dostarczenie Treści cyfrowych pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Treści cyfrowe mają wadę fizyczną lub prawną.

 2.  Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych/ świadczenie Usługi odpłatnej. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie - przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres medicine.italy@outlook.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 3.  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres medicine.italy@outlook.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 4.  Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
   

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1.  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2.  Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

 3.  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Anna Cykowska, Kammweg 80/2 (72762), Reutlingen (Niemcy), lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: medicine.italy@outlook.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4.  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 5.  W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

 6.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8.  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 9.  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

 10.  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
   

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Newsletter;
  b) Prowadzenie Konta Klienta;
  c) Zamieszczanie opinii.

 2.  Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 5.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 6.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 7.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 8.  Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 9.  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 10.  Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności treści zamieszczanych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

 11.  Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 12.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
   

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1.  Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2.  Klient oświadcza, że:
  a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b)umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c)wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d)wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3.  Klient nie jest uprawniony do:
  a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

 5.  Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  a)zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d)pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6.  W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7.  Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
   

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1.  W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2.  Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
   

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1.  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
   

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów o dostarczanie treści cyfrowych)

 1.  Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2.  Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3.  Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
   

§ 15 Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 3.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4.  Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.

 6.  Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2021 r.